ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN LARO TAPE

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN LARO TAPE

Gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel onder nummer 23/2017

 

Toepasselijke voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, orders en overeenkomsten betreffende de levering van goederen, het verrichten van (bijkomende) werkzaamheden en het leveren van diensten (hierna gezamenlijk te noemen ‘Leverantie’) door Larotape B.V., dan wel een met Larotape B.V. in de zin van artikel 2:24b BW in een groep verbonden vennootschap (ieder van deze vennootschappen hierna te noemen ‘Laro Tape’) aan een contractspartij (hierna te noemen ‘Afnemer’).

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Laro Tape zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waar ze betrekking op hebben. Dit is een bewijsovereenkomst. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden tevens verstaan: per e-mail.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

 

Offertes; totstandkoming overeenkomst 

Door Laro Tape uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen. 

De in de offerte vermelde prijs is exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Een overeenkomst tussen Laro Tape en de Afnemer komt eerst tot stand na een schriftelijke opdrachtbevestiging door Laro Tape, dan wel doordat Laro Tape met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht correct te zijn tenzij binnen drie dagen na verzending daarvan daartegen schriftelijk is geprotesteerd. Dit artikellid is een bewijsovereenkomst. 

De inhoud van de website, folders, drukwerken e.d. van Laro Tape bindt Laro Tape niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van Laro Tape stelt de voorgaande buiten werking.

De Afnemer komt geen beroep toe op opschorting en/of verrekening.

 

Levering

Leveringen vinden plaats zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering onder de leveringsconditie DAP (“Delivered at Place”) naar het door Afnemer opgegeven adres, volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van de bestelling/order/opdracht, onverminderd hetgeen is bepaald in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. 

De kosten van transport, verzekering en eventuele heffingen van overheidswege zijn voor rekening van Afnemer. 

Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal derhalve alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Laro Tape verschuldigd zijn.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Afnemer Laro Tape derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

De levertijd gaat pas in nadat Afnemer alle gegevens, waarvan Laro Tape aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Laro Tape heeft verstrekt.

Als wijzigingen in de opdracht aan Laro Tape ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat Laro Tape de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan Laro Tape zullen worden geleverd.

Het is Laro Tape toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Laro Tape bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

 

Technische eisen, monsters en modellen

Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is Laro Tape er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt indien vóór het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in dat land en van de daar geldende eisen en normen uitdrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt. Ook alle andere eisen die door Afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Afnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

Als Laro Tape een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 

Wijziging

Laro Tape is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het slechts een geringe afwijking betreft. Onder een geringe afwijking wordt in ieder geval verstaan:

een afwijking die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Leverantie heeft;

een afwijking in het overeengekomen kleurnummer van de bedrukking van het tape met maximaal één kleurentint volgens het Pantone Matching System;

een afwijking in de hoeveelheid te leveren zaken van maximaal 10% meer of minder dan hetgeen is overeengekomen bij een oplage tot 20.000 en 5% bij een oplage van meer dan 20.000, waarbij geldt dat het factuurbedrag dienovereenkomstig wordt aangepast;

een Leverantie overeenkomstig de door de Afnemer goedgekeurde drukproef, terwijl de drukproef zelf afwijkt van de overeenkomst en het daarin overeengekomen PMS kleurnummer. 

De Afnemer dient zich voorts te realiseren dat:

de kleuren van het basismateriaal (de tape) in enige mate kunnen variëren, aangezien het product (gedeeltelijk) wordt gemaakt van natuurproducten;

het overeengekomen PMS kleurnummer bepalend is bij de beoordeling of sprake is van een wijziging en/of afwijking. 

Indien de Leverantie wezenlijk afwijkt van de overeenkomst (anders dan de in het voorgaande artikellid bedoelde gevallen), is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij het een wijziging betreft die is vereist om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien de wijziging een verbetering betekent. Afnemer heeft deze ontbindingsbevoegdheid gedurende veertien dagen nadat hij de afwijking redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 

 

Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Laro Tape op Afnemer zijn onmiddellijk en zonder dat ingebrekestelling vereist is, opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst Laro Tape ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;

sprake is van overlijden, liquidatie of ontbinding van Afnemer;

sprake is van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer, of aanvrage daartoe;

beslag is gelegd ten laste van Afnemer en dat beslag niet binnen drie maanden is opgeheven;

Laro Tape Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht heeft zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid niet wordt verschaft of onvoldoende is;

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

In de in het voorgaande artikellid genoemde gevallen is Laro Tape eveneens zonder dat een ingebrekestelling is vereist, bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van Afnemer de hierdoor door Laro Tape geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Laro Tape toekomende rechten.

 

Garantie

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen garandeert Laro Tape dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. 

Indien de zaken binnen de garantietermijn materiaal- of fabricagefouten vertonen die binnen de garantietermijn schriftelijk bij Laro Tape zijn gemeld, heeft Afnemer recht op herstel, tenzij deze fout het gevolg is van een ontwerp, aanwijzing of verzoek van Afnemer. Afnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Laro Tape. 

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, gebruik voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn dan wel het niet (of niet juist) opvolgen van aanwijzingen van Laro Tape en/of de fabrikant. 

De garantie geldt slechts indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Laro Tape heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie) heeft gesteld. 

 

Eigendomsvoorbehoud

De door Laro Tape geleverde zaken blijven het eigendom van Laro Tape totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Laro Tape gesloten overeenkomsten is nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Laro Tape verrichte of te verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Afnemer van (een) overeenkomst(en).

Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Laro Tape te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

Door Laro Tape afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van Afnemer is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is Afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Afnemer bevinden, behoudt Laro Tape zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen die Laro Tape uit welken hoofde dan ook op Afnemer mocht hebben.

Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Laro Tape gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of derden die de zaak voor Afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Nadat Laro Tape zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer heeft weggehaald zal Afnemer worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van weghaling geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan Afnemer in rekening gebrachte bedrag. Laro Tape kan op het te crediteren bedrag in mindering brengen een bedrag ter zake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld beschadiging of veroudering en voor door Laro Tape gemaakte kosten.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Laro Tape daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Laro Tape en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan Laro Tape ter inzage te geven. Afnemer verplicht zich verder op eerste verzoek van Laro Tape:

alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Laro Tape op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239 BW;

de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Laro Tape geleverde zaken te verpanden aan Laro Tape op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Laro Tape ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

Gebreken; klachttermijnen

Afnemer dient de Leverantie bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer na te gaan of de Leverantie aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de Leverantie voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Zichtbare gebreken of tekorten zoals omschreven in het voorgaande artikellid dient Afnemer binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk aan Laro Tape te melden. Ieder recht van de Afnemer jegens Laro Tape ter zake van de zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien Afnemer de gebreken of tekorten niet binnen deze termijn schriftelijk aan Laro Tape meldt. Onder zichtbare gebreken of tekorten als bedoeld in dit artikellid worden tevens verstaan de gebreken en tekorten die met het onderzoek als bedoeld in het voorgaande artikellid redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt.

Niet-zichtbare gebreken dient Afnemer binnen veertien (14) dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, schriftelijk aan Laro Tape te melden. Ieder recht van de Afnemer jegens Laro Tape ter zake van dergelijke niet-zichtbare gebreken vervalt indien Afnemer deze niet binnen deze termijnen schriftelijk aan Laro Tape meldt, of als op het moment van melding reeds een jaar is verstreken sinds de levering.

Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Laro Tape worden geretourneerd.

De melding van gebreken en tekorten dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de betreffende gebreken en tekorten te bevatten, zodat Laro Tape in staat is hierop adequaat te reageren. De Afnemer dient Laro Tape in de gelegenheid te stellen de klacht(en) te onderzoeken, onder meer maar niet uitsluitend door Laro Tape de toegang tot de gekochte goederen te (doen) verschaffen.

 

Prijs en betaling

Laro Tape heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door Afnemer van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft Laro Tape het recht de prijsverhoging door te berekenen aan Afnemer, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van Afnemer.

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Laro Tape. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is Afnemer in verzuim; Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Betaling door Afnemer van de gefactureerde bedragen dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Incassokosten

Is Afnemer in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is Afnemer verschuldigd

Indien Laro Tape aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Buitengerechtelijke incassokosten zijn ook verschuldigd als slechts een enkele aanmaning is verstuurd.

Afnemer is jegens Laro Tape de door Laro Tape gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Laro Tape en Afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij Afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Aansprakelijkheid

Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 7 (Garantie) van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. 

Elke aansprakelijkheid van Laro Tape is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekeraar van Laro Tape in het betreffende geval uitkering doet. Indien de verzekeraar van Laro Tape in enig geval geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Laro Tape beperkt tot het factuurbedrag.

Laro Tape is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor door de Afnemer geleden en nog te lijden:

indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

schade die bekend wordt na twaalf (12) maanden gerekend vanaf de rechtens aan Laro Tape toe te rekenen schadeveroorzakende gebeurtenis;

schade die is ontstaan door onjuist, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;

schade die is ontstaan door gebruik voor een ander doel dan waartoe de goederen bestemd zijn;

schade die is ontstaan door het niet (of niet juist) opvolgen van aanwijzingen en instructies van Laro Tape en/of de fabrikant van de goederen voor zover dat blijkt uit de bij de betreffende goederen behorende handleiding;

schade die is ontstaan doordat Laro Tape is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste gegevens, bijvoorbeeld een onjuist ontwerp en/of tekening.

Elk vorderingsrecht van Afnemer jegens Laro Tape vervalt na verloop van één jaar nadat Afnemer met dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij Afnemer binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Laro Tape is gestart.

Afnemer vrijwaart Laro Tape tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Laro Tape aan Afnemer geleverde goederen, indien en voor zover Laro Tape jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze Algemene Leveringsvoorwaarden, indien deze derde(n) zelf Afnemer was/waren geweest.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Laro Tape of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Laro Tape zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) onder meer zijn begrepen: stakingen; een gebrek aan tegen redelijke prijzen verkrijgbare benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Laro Tape afhankelijk is; de omstandigheid dat Laro Tape een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die Laro Tape verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; ziekte of overlijden van relevante werknemers; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; internetstoringen; computerstoringen; algemene vervoersproblemen en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de Laro Tape ontstaan.

Laro Tape heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Laro Tape haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Laro Tape opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Laro Tape niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Laro Tape bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Intellectuele- en industriële eigendom

Laro Tape behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten en handelsnaamsrechten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op de zaken bij Laro Tape. Dit geldt ook voor ontwerpen, halffabricaten, verpakkingen, etiketten, tekeningen, modellen, dessins, clichés, films, mallen en know how.

Alle door Laro Tape vervaardigde zaken, zoals ontwerpen, halffabricaten, verpakkingen, etiketten, tekeningen, modellen, dessins, clichés, films, mallen enz. blijven het eigendom van Laro Tape en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de overeenkomst en mogen zonder voorafgaande toestemming van Laro Tape niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht. De door Laro Tape vervaardigde clichés staan voor herdruk ter beschikking voor een periode van vijf jaar. 

Voor zover de intellectuele- en industriële eigendomsrechten nog niet van rechtswege bij Laro Tape berusten, draagt Afnemer deze, voor zover mogelijk, reeds hierbij voor alsdan aan Laro Tape over en garandeert hij daartoe gerechtigd te zijn. Indien deze overdracht niet rechtsgeldig zou zijn, zal Afnemer de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op eerste verzoek van Laro Tape op rechtsgeldige wijze aan haar overdragen. 

Afnemer zal Laro Tape om niet alle medewerking verlenen bij het verkrijgen van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten. Afnemer is niet gerechtigd zelf enig intellectueel- en industrieel eigendomsrecht op de zaken te doen gelden. Afnemer zal geen inbreuk maken op de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Laro Tape en onthoudt zich van depots en registraties. 

Indien Afnemer Laro Tape verzoekt zaken te (laten) vervaardigen naar ontwerp of andere aanwijzingen van Afnemer, dan garandeert Afnemer dat door de vervaardiging of levering van die zaken geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele- en industriële eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart Laro Tape voor aanspraken van derden ter zake.

Afnemer zal desgevraagd aan Laro Tape om niet alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten. 

 

Vertalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden

Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.

 

Toepasselijk recht, geschillen 

Overeenkomsten tussen Laro Tape en de Afnemer worden beheerst door het Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). 

Alle geschillen tussen Laro Tape en de Afnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel. 

Wijziging

Laro Tape is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Laro Tape zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

Juni 2017